Potřebujete ověřit shodu kopie s originálem?

 

K ověření shody kopie s originálem je nutné:
  • předložit listinu, která má být ověřena (může předložit kdokoli, osobní totožnost není při tomto úkonu notářkou zjišťována)
  • předkládaná listina musí být originál nebo ověřený opis
  • nelze provést vidimaci listin, jejíž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby,
  • jestliže ověřující nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena, a není předložen její překlad do českého jazyka tlumočníkem; to neplatí, jestliže je před ověřujícím opis této listiny pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení,
  • jsou-li v listině, jejíž shoda s opisem má být ověřena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se opis doslovně neshoduje s listinou, z níž byl pořízen
  • upozornění na skutečnost, že listinu budete používat v cizině! V takovém případě  listinu musí podepsat notářka nebo její trvalý zástupce.


Odměna notářky: 30,-Kč za každou stranu textu.
Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty. 

 

 


 

Podpisy a listiny lze také ověřit na pracovišti městské části Praha 6 v úředních hodinách, viz. http://www.praha6.cz/kontakty.html