Potřebujete provést změny v družstvu (např. změnit stanovy) ?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
 • pozvánku na členskou schůzi družstva
 • prezenční listinu
 • výpis z obchodního rejstříku družstva
 • aktuální znění stanov družstva
 • specifikaci změn ve společnosti, event. doklady k těmto změnám - nezbytná konzultace s notářkou
 • event. listiny týkající se změn v družstvu - nezbytná konzultace s notářkou.
 
 
Právnická osoba je povinna notářce předložit nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem jednání orgánu právnické osoby:

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku právnické osoby; nezapisuje-li se právnická osoba do obchodního rejstříku, jiný doklad prokazující existenci právnické osoby,
 • zakladatelské dokumenty v úplném znění
 • doklad o změnách v orgánech právnické osoby, došlo-li k těmto změnám a nejsou-li dosud zapsány v obchodním rejstříku,
 • doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, která je společníkem nebo členem právnické osoby, jejíž orgán přijímá rozhodnutí, a jde-li o orgán, na jehož rozhodnutí se společník nebo člen podílí,
 • kopii pozvánky na jednání orgánu právnické osoby případně kopii oznámení o tomto jednání, pokud zvláštní právní předpis pozvánku nebo oznámení vyžaduje, doklad o jejich rozeslání nebo uveřejnění,
 • návrhy předpokládaných rozhodnutí, nejde-li o návrhy, které podle právních předpisů jsou osoby zákonem oprávněné uplatnit až přímo na jednání tohoto orgánu.
Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje hodnota předmětu přijatého rozhodnutí. Pokud nelze tarifní hodnotu úkonu určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu družstva (členské schůze) včetně vydání jednoho stejnopisu  3.000,-Kč.

Tarif za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,5 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,5 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,8 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,4 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     nejméně pak 2 500 Kč.    

   
Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
    
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, pak odměna notářky činí 3 000 Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz