Potřebujete založit akciovou společnost ?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
 • platné průkazy totožnosti zakladatelů
 • v případě, že je zakladatelem právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (na žádost klienta může vyhotovit notářka)

Pro vyhotovení návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba předložit zejména:
 • výpis z rejstříku trestů u členů představenstva a dozorčí rady,
 • list vlastnictví na nemovitost, kde bude mít zakládaná společnost sídlo (může vyhotovit notářka)
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • živnostenské listy
 • další informace na www.justice.cz

Údaje, které obsahuje zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina:
 • obchodní firmu společnosti
 • sídlo a předmět podnikání (činnosti)
 • navrhovaný základní kapitál
 • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, popřípadě kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele; mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 • kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen
 • splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
 • určení správce vkladu
 • má-li být část akcií vydána na základě veřejné nabídky akcií, i další údaje stanovené v ust. § 163, odst. 2 obch. zák.
 • návrh stanov.
 
    
Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje základní kapitál společnosti. Akciová společnost bez veřejné nabídky akcií musí mít základní kapitál minimálně ve výši 2,000.000,-Kč (odměna činí 12.800,-Kč), akciová společnost s veřejnou nabídkou akcií musí mít základní kapitál minimálně ve výši 20,000.000,-Kč (odměna činí 49.800,-Kč).  

Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     
Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
   
Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz