Potřebujete vyřešit své majetkové poměry pro případ svého úmrtí?

 

Pokud máte v úmyslu uspořádat své majetkové poměry pro případ úmrtí, máte následující možnosti:
 
 
 
Sepsání závěti

K notářskému zápisu je třeba předložit:

 • platný průkaz totožnosti pořizovatele závěti
 • osobní údaje dědice (jméno, příjmení, rodné číslo, event. datum narození, současná adresa trvalého bydliště)
 • specifikaci majetku (pokud se jedná o nemovitosti, list vlastnictví, event. nabývací tituly, čísla účtů, fotografie movitých věcí apod.)

Závětí můžete pořídit o veškerém svém majetku, jeho části nebo jednotlivých majetkových hodnotách, které odkážete konkrétnímu dědici. V závěti je vhodné ustanovit i dědice náhradního v případě, že by se dědic z nějakého důvodu nedožil smrti pořizovatele. Závětí je možné též zřídit nadaci nebo věcné břemeno (např. užívání nemovitosti apod.).

 
 
Sepsání závěti a listiny o vydědění

K notářskému zápisu je třeba předložit:

 • platný průkaz totožnosti pořizovatele závěti a listiny o vydědění
 • osobní údaje dědice (jméno, příjmení, rodné číslo, event. datum narození, současná adresa trvalého bydliště)
 • specifikaci majetku (pokud se jedná o nemovitosti, list vlastnictví, event. nabývací tituly, čísla účtů, fotografie movitých věcí apod.)
 • uvedení zákonného důvodu, z kterého je potomek vyděděn, event. předložení listin, ze kterých vyplývají důvody vydědění 

  Důvody vydědění mohou být následující: a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život.

Listina o vydědění je velmi závažným právním dokumentem a úkonem. Právní řád tak poskytuje možnost pořizovateli vyloučit z dědictví osoby, které se k pořizovateli nechovali řádně. Vydědění lze vztáhnout i na potomky vyděděného (tedy vnuky pořizovatele i pravnuky).
Vydědit nelze např. manželku (pokud pořizovatel hodlá vyloučit z dědění manželku, může odkázat majetek někomu jinému, neboť manželka není neopomenutelným dědicem).
 
 
 
Úschova závěti (resp. závěti a listiny o vydědění)

Notářce je třeba předložit
 • platný průkaz totožnosti pořizovatele závěti a listiny o vydědění
 • závěť, sepsanou vlastní rukou nebo v jiné písemné formě za účasti dvou svědků

O úschově závěti se sepisuje protokol. Závěť v tomto případě sepisuje pořizovatel, notářka jej pouze poučuje o formálních a obsahových náležitostech závěti.

Listina o ustanovení správce dědictví

Notářce je třeba předložit
 • platný průkaz totožnosti pořizovatele listiny o správci dědictví
 • platný průkaz totožnosti osoby, která má být ustanovena správcem dědictví
 • specifikaci majetku (pokud se jedná o nemovitosti, list vlastnictví, event. nabývací tituly, u obchodní společnosti výpis z obchodního rejstříku)


Odměna notářky:
    za sepsání závěti 1500
    za sepsání listiny o vydědění 1500
    za sepsání listiny o ustanovení správce dědictví 1500
    za sepsání odvolání závěti 500
    za sepsání odvolání listiny o vydědění 500
    za sepsání odvolání listiny o ustanovení správce dědictví 500
    za sepsání odvolání souhlasu s ustanovením
správce dědictví
500
    za přijetí závěti do úschovy 800


Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz