Potřebujete uzavřít smlouvu o změně rozsahu společného jmění manželů?  

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti manželů
  • oddací list
  • specifikaci majetku, o který má být společné jmění zúženo či rozšířeno  
  • event. listiny k tomuto majetku (list vlastnictví k nemovitosti – může vyhotovit notářka, technický průkaz k osobnímu vozidlu apod.)

Touto smlouvou manželé modifikují (zužují či rozšiřují) zákonem stanovené společné jmění manželů.

Společné jmění manželů tvoří:
 a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka,
 b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev (majetková hodnota obchodního podílu tvoří společné jmění manželů)
 
 
Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu, tedy z hodnoty majetku, o který se budoucí společné jmění manželů zužuje nebo rozšiřuje, a z takto vypočtené částky se účtuje jedna polovina. Pokud nelze tarifní hodnotu úkonu určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna za sepsání notářského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu 3000,-Kč.

    
Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty
 0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     nejméně pak 1 000 Kč    

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze  orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz