Potřebujete sepsat kupní smlouvu a zajistit úschovu kupní ceny?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
 • platné průkazy totožnosti obou smluvních stran
 • originály nebo ověřené kopie nabývacích titulů prodávajícího
 • pokud se prodává spoluvlastnický podíl, doklad o vyrozumění ostatních spoluvlastníků o jejich předkupním právu  
 • list vlastnictví (může vyhotovit notářka)
 • pokud dochází k dělení pozemků (nebo zřízení věcného břemene) – geometrický plán, event. souhlas s dělením pozemků
 • pokud mají manželé zúženo společné jmění manželů, je potřebný notářský zápis o zúžení společného jmění manželů
 • event. znalecký posudek

K protokolu o notářské úschově je třeba předložit:
 • údaj o výši peněžní částky a o měnové jednotce peněz, které mají být do notářské úschovy předány
 • označení zajišťovaného závazku, mají-li být peníze předány do notářské úschovy za účelem zajištění závazku (např. kupní smlouva)
 • označení účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na který mají být peníze jejich bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu vydány příjemci,
 • označení účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na který mají být peníze jejich bezhotovostním převodem ze zvláštního účtu případně vráceny složiteli,
 • údaje o tom, za jakých podmínek a v jakých lhůtách mají být peníze vydány příjemci, případně vráceny složiteli, popřípadě dobu, na kterou je notářskou úschovou závazek zajištěn
Formulář Žádosti o notářskou úschovu naleznete mezi vzory ke stažení.


Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Za tarifní hodnotu se považuje kupní cena v dohodnuté výši. Je-li dohodnutá kupní cena podstatně nižší než obvyklá cena věci, jíž se smlouva týká, považuje se za tarifní hodnotu obvyklá cena této věci.

Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu (s výjimkou položky D) pro kupní smlouvy, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     nejméně pak 1 000 Kč.    

Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, pak odměna notářky činí 3 000 Kč.


Tarif za notářskou úschovu za přijetí peněz do úschovy, jde-li o peníze, přijímané za účelem jejich vydání další osobě:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  0,6 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,4 %
    z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty.  0,1
%
      nejméně pak 1 000 Kč.
   

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.
Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, účtuje pouze jednu desetinu z vypočtené odměny.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz